نمایشگاه و دفتر مرکزی : تهران – خیابان سعدی جنوبی-شماره 282 – تلفن : 35068

کارخانه: تهران-خیابان دماوند- خیابان اتحاد-خ13 شرقی پلاک 38 – تلفن : 77339412 -77127224-77127193 فکس: 77393689

Email: info@amcgroup.ir

Email: info@bahraminejad.com

No. 282, South Saadi Ave. ,Tehran ,Iran, Tel:(+9821) 35068